^ Do góry
facebook

Sekrety Nauki - Projekt 9.1.2

45-315 Opole, ul. Głogowska 27, e-mail: sn@rzpwe.opolskie.pl, tel. 77 404 75 92

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim - dla nauczycieli gimnazjów i liceów

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W STUDIACH PODYPLOMOWYCH
DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI LICEÓW I GIMNAZJÓW (EDYCJA II)

Organizator: Uniwersytet Opolski
Centrum Edukacji Ustawicznej
ul. Katowicka 87A, 45-060 OPOLE www.cedu.uni.opole.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 77 452-75-80

REKRUTACJA:
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Dubois 36, 46-020 OPOLE
http://sn.rzpwe.opolskie.pl/uniwersytet-opolski/128-studia-podyplomowe-ii-edycja

Tel. 77 443-28-19, 77 443-28-18

1. Informacje ogólne 

Uniwersytet Opolski, jako Partner Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Projektu 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014/2020, jest realizatorem działania w zadaniu Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli w AO-RCRE pn. trzysemestralne studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli z obszaru objętego projektem. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na lata 2014/2020. 

Kierunki studiów: 

  • Nauczanie języka polskiego jako obcego
  • Pedagogika specjalna z rewalidacją
  • Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką

2. Wymagania wstępne

  • Kandydat na studia podyplomowe powinien być czynnym zawodowo nauczycielem (z przygotowaniem pedagogicznym), posiadającym pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie magisterskie).
3. Wymagania wynikające z założeń Projektu:
  • zgodnie z Regulaminem udziału nauczycieli w Projekcie warunkiem ubiegania się o uczestnictwo jest złożenie odpowiednich dokumentów
  • dokumenty rekrutacyjne nauczyciele składają za pośrednictwem Dyrektora danej szkoły do RZPWE w Opolu;
  • zatwierdzenia ostatecznej listy uczestników dokonuje RZPWE wspólnie z UO;
  • o zakwalifikowaniu się do udziału w poszczególnych formach doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń, a odpowiednie formularze dostępne są na stronach internetowych www.sn.rzpwe.opolskie.pl. oraz www.cedu.uni.opole.pl.

4. Informacje o realizacji zajęć dydaktycznych 

Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć. W programie studiów podyplomowych zaplanowano takie formy jak: wykłady aktywizujące, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i praktyki, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych. 

W procesie dydaktycznym zaplanowano zwrócenie szczególnej uwagi na aktywizowanie słuchaczy, stąd dominującymi formami realizacji treści objętych programem studiów są zróżnicowane aktywizujące metody nauczania. Jest to grupa metod nauczania, w których aktywność podmiotu uczącego przewyższa aktywność podmiotu nauczającego. Zaliczamy do nich m.in. metodę sytuacyjną, gier dydaktycznych, inscenizacji, metodę projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej. W programie studiów przeważająca część zajęć ma charakter praktyczny. Dobór kadry dydaktycznej do realizacji treści programowych został wyselekcjonowany szczególnie pod względem poziomu kompetencji i umiejętności praktycznych.

5. Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych 

Słuchacz studiów podyplomowych powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego przedmiotu objętego programem studiów. Absolwent studiów podyplomowych, po zakończeniu wszystkich przewidzianych w planie przedmiotów i przygotowaniu pracy dyplomowej, przystąpi do egzaminu dyplomowego. 

Po uzyskaniu końcowej oceny pozytywnej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminów, przedłożenie pracy dyplomowej oraz jej obrona.

UWAGA

Proponowane studia podyplomowe adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie magisterskie). Studia nadają kwalifikacje na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji i są zgodne z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) nadają uprawnienia do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. 

OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI SYLWETEK ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe pod nazwą Nauczanie języka polskiego jako obcego (dalej: jpjo) nadają kwalifikacje do nauczania języka polskiego cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju po okresie nieobecności i braku kontaktu z polszczyzną czy też urodzonych za granicą dzieci polskich reemigrantów.

Absolwent ma kwalifikacje do uczenia jpjo w zakresie wszystkich sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie, pisanie. Potrafi stosować współczesne metody glottodydaktyczne w zakresie nauczania gramatyki języka polskiego, ortografii, słownictwa, tworzenia tekstów użytkowych, korzystania z tekstów kultury a także kształcenia kompetencji stylistycznych i komunikacyjnych. Umie przygotować lekcję jpjo i zajęcia uzupełniające. Zna zakres kompetencji językowych określony przez Europejskie Standardy Nauczania (A1-C2). Potrafi diagnozować i testować znajomość jpjo. Zna dostępne na rynku podręczniki do jpjo i sposoby korzystania z nich, umie też posiłkować się technikami multimedialnymi w nauczaniu (nagrania, prezentacje, filmy, platforma e-lerningowa). Ma podstawową wiedzę logopedyczną, która umożliwia podjęcie działań terapeutycznych wobec osób z trudnościami w rozumieniu i artykułowaniu mowy wynikłymi z odmienności syste- mów języków natywnego i nabywanego.

Absolwent posiada też kompetencje do nauczania o polskiej obyczajowości, stylu życia, mentalności itp. Jest przygotowany do pracy z osobami z różnych krajów i kultur. Rozumie uwarunkowania płynące z faktu przynależności nauczanych do różnych wspólnot językowych, narodowych, religijnych itp.. Rozumie problemy adaptacyjne ludzi przeniesionych do obcego otoczenia językowo-kulturowego i potrafi zaradzić im. Jest osobą otwartą, tolerancyjną, prezentującą przyjazną postawę wobec ludzi i umiejącą tę postawę kształtować u innych.

Pedagogika specjalna z rewalidacją

Studia podyplomowe z Pedagogiki specjalnej z rewalidacją nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego dzieci i uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z §7 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113) oraz współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z indywidualny- mi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (określanymi także jako specjalne potrzeby edukacyjne) zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532).

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, zajęć edukacyjnych oraz zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie. Po ukończeniu studiów absolwent może prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.

Absolwent może uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do udzielania pomocy nauczycielom prowa- dzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością, w tym także z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z §7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).

Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką

Studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej, w celu współorganizowania kształ- cenia dzieci i uczniów z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (określanymi także jako specjalne potrzeby edukacyjne) zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 r. poz. 532), a także nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne w zakresie oligofrenopedagogiki, w celu współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z §7 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, do diagnozowania i prowadzenia terapii specyficznych trudności w uczeniu się (praca korekcyjno-kompensacyjna) oraz zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży; do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, zarówno w zakresie korygowania trudności w uczeniu się, jak i korygowania zaburzonych zachowań, a także do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w ramach nauczania indywidualnego. Absolwent może uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami z zaburzeniami rozwoju oraz z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z §7 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113). 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

GoogleAnalytics