^ Do góry
facebook

Sekrety Nauki - Projekt 9.1.2

45-315 Opole, ul. Głogowska 27, e-mail: sn@rzpwe.opolskie.pl, tel. 77 404 75 92

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II

Tytuł projektu

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Oś Priorytetowa

IX Wysoka jakość edukacji

Działanie

9.1 Rozwój edukacji

Poddziałanie

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Nr ewidencyjny wniosku

RPOP.09.01.02-16-007/15

Beneficjent

Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Lider projektu

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w  Opolu

Partnerzy 

Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski

Wartość projektu ogółem

4 950 382,32 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych

4 950 382,32 PLN

Wartość dofinansowania

4 682 382,32 PLN

Okres realizacji projektu

Od 08.2016 r. do 07.2018 r.

 

Projekt pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz  matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Głównym założeniem projektu jest:

 • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
 • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
 • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej  i przyszłej orientacji zawodowej;
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków  w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
 • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na:

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
 • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
 • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
 • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
 • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 131 nauczycieli;
 • Nabycie kompetencji kluczowych przez 2 000 uczniów;
 • Wsparcie 38 szkół, których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Lista szkół. 

 

B101 Szkoła Podstawowa w Antoniowie ANTONIÓW 
B102 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu BROŻEC 
B103 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie CHRÓŚCINA 
B104 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach CHRZĄSTOWICE 
B105 Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu  DANIEC 
B106 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie DĄBROWA 
B107 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU  DĘBIE 
B108 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI  DĘBSKA KUŹNIA 
B109 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach DYLAKI 
B110 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu GRODZIEC 
B111 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. Przedszkolnym w Kątach Opolskich KĄTY OPOLSKIE 
B124 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Filialna Szkoła Podstawowa w Kosorowicach  KOSOROWICE
B112 Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Krasiejowie KRASIEJÓW 
B113 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle NAKŁO 
B114 Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku NAROK 
B115 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku OZIMEK 
B116 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku OZIMEK 
B117 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku OZIMEK 
B118 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich filialna Szkoła w Przyworach PRZYWORY 
B119 Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae. Szkoła Podstawowa w Raszowej RASZOWA 
B120 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Opolu SŁAWICE 
B121 Szkoła Podstawowa w Straduni STRADUNIA 
B122 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Suchym Borze SUCHY BÓR 
B123 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku SZCZEDRZYK 
B125 Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim TARNÓW OPOLSKI 
B126 Szkoła Podstawowa w Tułowicach TUŁOWICE 
B127 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach WALCE 
B201 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu OPOLE 
B202 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Opolu OPOLE 
B203 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Opolu OPOLE 
B204 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Opolu OPOLE 
B205 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 imienia Przyjaźni Narodów Świata w Opolu OPOLE 
B206 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Gen. Władysława Sikorskiego OPOLE 
B207 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 w Opolu OPOLE 
B208 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 w Opolu OPOLE 
B209 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu OPOLE 
B210 Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu OPOLE 
B211 Szkoła Podstawowa TAK Zespolu Szkół TAK Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu OPOLE 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

GoogleAnalytics