^ Do góry
facebook

Sekrety Nauki - Projekt 9.1.2

45-315 Opole, ul. Głogowska 27, e-mail: sn@rzpwe.opolskie.pl, tel. 77 404 75 92

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I

 

Tytuł projektu

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Oś Priorytetowa

IX Wysoka jakość edukacji

Działanie

9.1 Rozwój edukacji

Poddziałanie

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Nr ewidencyjny wniosku

RPOP.09.01.02-16-006/15

Beneficjent

Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Lider projektu

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Partnerzy

Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski

Wartość projektu ogółem 

4 951 211,17 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych

4 951 211,17 PLN

Wartość dofinansowania

4 683 211,17 PLN

Okres realizacji projektu

Od 08.2016 r. do 07.2018 r.

 

Projekt pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w  miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Głównym założeniem projektu jest:

 • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
 • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
 • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej  i przyszłej orientacji zawodowej;
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków  w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
 • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

 Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na:

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
 • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
 • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
 • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
 • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 131 nauczycieli;
 • Nabycie kompetencji kluczowych przez 2 000 uczniów;
 • Wsparcie 40 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Lista szkół.

A101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach BIERDZANY 
A102 Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach  BOGUSZYCE 
A103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu CHMIELOWICE 
A104 Publiczna Szkoła Postawowa Nr 1 w Chróścicach CHRÓŚCICE 
A105 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnowąsach obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu CZARNOWĄSY 
A106 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim DOBRZEŃ WIELKI 
A107 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domecku DOMECKO 
A108 Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku  IZBICKO 
A109 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kadłubie Turawskim KADŁUB TURAWSKI 
A110 Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach KARŁOWICE 
A111 Publiczna Szkoła podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach KOMPRACHCICE 
A112 Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośnicy KROŚNICA 
A113 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup KUP 
A114 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim LEWIN BRZESKI 
A115 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej LIGOTA PRÓSZKOWSKA 
A116 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej LIGOTA TURAWSKA 
A117 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie ŁOSIÓW 
A118 Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie MURÓW 
A119 Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach OCHODZE 
A120 Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu OSOWIEC
A121 Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach  OTMICE 
A122 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi POLSKA NOWA WIEŚ 
A123 Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie POPIELÓW 
A124 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie PRÓSZKÓW 
A125 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy SKOROGOSZCZ 
A126 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach STARE BUDKOWICE 
A127 Publiczna Szkoła  Podstawowa w Starych Siołkowicach STARE SIOŁKOWICE 
A128 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Wawelnie WAWELNO 
A129 Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach WĘGRY 
A130 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie ZAWADA 
A131 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach ZIMNICE
A132 Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach  ZŁOTNIKI 
A201 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu OPOLE 
A202 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu OPOLE 
A203 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu OPOLE 
A204 Zespół Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna w Opolu OPOLE 
A205 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 w Opolu OPOLE 
A206 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu OPOLE 
A207 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła w Opolu OPOLE 
A208 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae w Opolu OPOLE 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

GoogleAnalytics