^ Do góry
facebook

Sekrety Nauki - Projekt 9.1.2

45-315 Opole, ul. Głogowska 27, e-mail: sn@rzpwe.opolskie.pl, tel. 77 404 75 92

Studia podyplomowe Neurorehabilitacja

Nauczycieli ze szkół objętych projektami Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I, II, III (szkoły podstawowe) – zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie:

NEUROREHABILITACJA W EDUKACJI I TERAPII Z TERAPIĄ SENSORYCZNĄ ( 2 semestry) – 3 projekty x 2 osoby ze szkół spoza Miasta Opole, 3 projekty x 5 osób ze szkół z Miasta Opola

Nauczyciele ze szkół spoza Miasta Opola składają dokumenty rekrutacyjne do RZPWE p.1.14 Głogowska 27.

Zapisy zgodnie z regulaminem dostępnym poniżej.

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Zgoda pracodawcy
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Studia podyplomowe stanowią profesjonalną propozycję kształcenia w dziedzinie neurorehabilitacji. Podstawowym celem studiów jest poznanie zastosowań najnowszych osiągnięć neuronauk w praktyce edukacyjnej, psychologicznej i klinicznej. Słuchacze poznają współczesny stan wiedzy w tematyce zaburzeń mechanizmów mózgu, wpływających na zmiany funkcjonowania OUN. Zostaną omówione zaburzenia w obrazie dysleksji, ADHD, autyzmu, zaburzeń językowych, tików, zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych, agresji, zaburzeń na skutek uszkodzenia mózgu w wyniku urazów mechanicznych i współwystępujących chorób. W oparciu o wiedzę, z dziedziny neuronauk zostaną przedstawione najnowsze możliwości wdrażanych działań, celem poprawy trafności diagnostycznej i skuteczności terapii. W tym celu, słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnymi metodami badania czynności mózgu. Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie absolwentów studiów pedagogicznych, do poszerzenia zasobu wiedzy i nabycia podstawowych umiejętności w zakresie postępowania diagnostyczno - rehabilitacyjnego, w oparciu o ruchowe formy – ujęte w specjalistyczne metody postępowania terapeutycznego. Podczas zajęć omówione zostaną również wady postawy oraz skutki rozwojowe dysfunkcji narządu ruchu, towarzyszące różnym schorzeniom. Wdrożone zostaną podstawy metod neurorehabilitacyjnych, stosowanych w postępowaniu usprawniającym u dzieci z problemami neurorozwojowymi: m.in. NDT - Bobath, Metoda Vojty, Metoda PNF - Proprioceptywne Torowanie Nerwowo - Mięśniowe, Metoda Peto, Integracji Sensorycznej oraz Metoda Halliwick. Program studiów, przewiduje kształcenie w zakresie najczęściej występujących schorzeń neurologicznych i związanych z nimi deficytami funkcji, w połączeniu z współwystępującymi problemami w uczeniu się, ich diagnostyki oraz programowania terapii.

Słuchacze po zakończonym okresie edukacji, posiądą podstawową wiedzę w zakresie najnowszych metod neurorehabilitacyjnych, technik mobilizacyjnych oraz różnorodnych typów treningów  mogących mieć zastosowanie w procesie terapeutycznym.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie) na kierunkach pedagogicznych.

Kandydaci powinni wykazywać się podstawową znajomością zagadnień związanych z rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością, działań stymulacyjnych i korekcyjnych w stosunku do występujących zaburzeń. Od kandydatów oczekuje się również podstawowych umiejętności przeprowadzania czynności diagnostycznych, ze względu na istotność tych działań w postępowaniu terapeutycznym.

Liczba semestrów: 2

Liczba przedmiotów: 20

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 300

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Końcowy egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, którego przedmiotem jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi z zakresu problematyki objętej studiami podyplomowymi. Po pomyślnym ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Neurorehbilitacji w edukacji i terapii z terapia sensoryczną.

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

GoogleAnalytics