Studia podyplomowe Innowacyjność i Przedsiębiorczość

Nauczycieli ze szkół objętych projektem Odkrywcy Sekretów Nauki AO – ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej: 

INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI (2 semestry) – 16 osób ze szkół Miasta Opole.

Studia kierowane są do nauczycieli, którzy są zainteresowani budowaniem postaw przedsiębiorczości i innowacyjności wśród uczniów. Ideą jest zaproponowanie uczniom interesującej i efektywnej formy prowadzenia zajęć, kształtujących umiejętność skutecznego działania w środowisku biznesowym. Duży nacisk położono na wprowadzanie najnowszych metod i technik w zakresie pobudzania kreatywności, analizy otoczenia biznesowego, zarządzania ryzykiem oraz innowacyjnych rozwiązań. W ramach prowadzonych przedmiotów uczestnicy przygotują biznesplan, zrealizują badanie rynkowe i kampanię marketingową dla innowacyjnego produktu, a także odbędą wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Studia kończą się pracą w formie projektu realizowanego w zespole. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia przeznaczone dla osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Liczba semestrów: 2

Liczba przedmiotów: 14

Łączna liczba godzin: 180

Słuchacz studiów podyplomowych otrzyma dyplom ukończenia studiów. Na ostateczny wynik składa się ocena z pracy końcowej realizowanej w formie projektu oraz jej obrona.