^ Do góry
facebook

Sekrety Nauki - Projekt 9.1.2

45-315 Opole, ul. Głogowska 27, e-mail: sn@rzpwe.opolskie.pl, tel. 77 404 75 92

Odkrywcy Sekretów Nauki AO

 

Tytuł projektu

Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Oś Priorytetowa

IX Wysoka jakość edukacji

Działanie

9.1 Rozwój edukacji

Poddziałanie

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Nr ewidencyjny wniosku

RPOP.09.01.02-16-005/15

Beneficjent

Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Lider projektu

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Partnerzy

Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Wartość projektu ogółem

4 970 882,93 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych

4 970 882,93 PLN

Wartość dofinansowania

4 677 482,93 PLN

Okres realizacji projektu

Od 01.08.2016 r. do 07.2018 r.

 

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń - nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Głównym założeniem projektu jest:

 • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz humanistycznych uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
 • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
 • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej orientacji zawodowej;
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
 • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

 Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na: 

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
 • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
 • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
 • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
 • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i licealnych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

 Efektem realizacji projektu będzie:

 • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 183 nauczycieli;
 • Nabycie kompetencji kluczowych przez 3 200 uczniów;
 • Wsparcie 52 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Lista szkół.

G101 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu BIADACZ 
G102 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chróścicach CHRÓŚCICE 
G103 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chróścinie  CHRÓŚCINA 
G104 Publiczne Gimnazjum w Czarnowąsach obecnie Publiczne Gimnazjum nr 11 w Opolu CZARNOWĄSY 
G105 Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie DĄBROWA 
G106 PUBLICZNE GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI  DĘBSKA KUŹNIA 
G107 Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim  DOBRZEŃ WIELKI 
G108 Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi w Gogolinie GOGOLIN 
G109 Publiczne Gimnazjum w Graczach  GRACZE 
G110 Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczne Gimnazjum w Izbicku  IZBICKO 
G111 Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach KOMPRACHCICE 
G112 Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach KRAPKOWICE 
G113 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach  KRAPKOWICE 
G114 Gimnazjum Dwujęzyczne w Krapkowicach  KRAPKOWICE 
G115 Gimnazjum Specjalne w Krapkowicach KRAPKOWICE 
G116 Publiczne Gimnazjum w Kup KUP 
G117 Gimnazjum w Lewinie Brzeskim LEWIN BRZESKI 
G118 Gimnazjum w Łosiowie  ŁOSIÓW 
G119 Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie  NIEMODLIN 
G120 Gimnazjum Nr 1 w Ozimku  OZIMEK 
G121 Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku OZIMEK 
G122 Publiczne Gimnazjum w Prószkowie  PRÓSZKÓW 
G123 Publiczne Gimnazjum im.ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie  PRÓSZKÓW 
G124 Publiczne Gimnazjum w Przyworach  PRZYWORY 
G125 Gimnazjum w Skorogoszczy  SKOROGOSZCZ 
G126 Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach  STARE SIOŁKOWICE 
G127 Gimnazjum w Strzeleczkach  STRZELECZKI 
G128 Publiczne Gimnazjum Specjalne w Suchym Borze SUCHY BÓR 
G129 PUBLICZNE GIMNAZJUM w Tarnowie Opolskim TARNÓW OPOLSKI 
G130

Publiczne Gimnazjum w Tułowicach

TUŁOWICE 
G131 Publiczne Gimnazjum w Turawie  TURAWA 
G132 Publiczne Gimnazjum w Walcach WALCE 
G133 Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu  ZAGWIŹDZIE 
G134 Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach ZDZIESZOWICE 
G135 Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich ZIMNICE WIELKIE 
G136 Publiczne Gimnazjum w Żelaznej  ŻELAZNA 
G201 Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Polskich Noblistów w Opolu OPOLE 
G202 Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu  OPOLE 
G203 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu  OPOLE 
G204 Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Opolu OPOLE 
G205 Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu  OPOLE 
G206 Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu  OPOLE 
G207 Publiczne Gimnazjum Nr 9 Dwujęzyczne w Opolu OPOLE 
G208 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 10 DWUJĘZYCZNE W OPOLU  OPOLE 
G209 Gimnazjum TAK Zespołu Szkół TAK Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu OPOLE 
G210 SPOŁECZNE JĘZYKOWE GIMNAZJUM W.S.E.R.O. w Opolu OPOLE 
G211 Publiczne Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu OPOLE 
G212 Zespół Szkół Specjalnych Publiczne Gimnazjum Specjalne w Opolu  OPOLE 
L101 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Chróścinie  CHRÓŚCINA 
L102 Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim  DOBRZEŃ WIELKI 
L103 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KEN w Gogolinie GOGOLIN 
L104 Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach  KRAPKOWICE 
L105 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie  NIEMODLIN 
L106 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku  OZIMEK 
L107 Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Prószkowie  PRÓSZKÓW 
L108 Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Tułowicach TUŁOWICE 
L201 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I w Opolu OPOLE 
L202 PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W OPOLU  OPOLE 
L203 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z oddziałami dwujęzycznymi w Opolu OPOLE 
L205 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu OPOLE 
L206 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI w Opolu  OPOLE 
L207 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH w Opolu OPOLE 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

GoogleAnalytics